Dr inż. Grzegorz Świderski

downloadfile-7

Dr inż. Grzegorz Świderski jest absolwentem Uniwersytetu w Białymstoku (na kierunku Chemia) i Politechniki Białostockiej (na kierunku Ochrona Środowiska). Pracę doktorską zrealizowaną w Zakładzie Chemii Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej obronił na Wydziale Biologiczno-Chemicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Od 2013 roku pracuje jako adiunkt w Zakładzie Chemii Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska na Politechnice Białostockiej. Zainteresowania naukowe: badanie wpływu metali na właściwości fizykochemiczne i biologiczne ligandów pochodzenia naturalnego, badania kompleksów metali z kwasami heteroaromatycznymi, badanie właściwości fizykochemicznych i biologicznych leków antynowotworowych oraz ich kompleksów. Autor kilkunastu artykułów w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Współwykonawca trzech grantów finansowanych ze środków NCN.

 

Temat wykładu

Wpływ kompleksowania metalami na zmianę właściwości fizykochemicznych i biologicznych ligandów pochodzenia naturalnego

 

Wieloletnie badania kompleksów metali z aromatycznymi kwasami karboksylowymi wykazały występowanie zależności między stopniem zaburzenia układu elektronowego (charakteryzującym reaktywność i trwałość ligandu) a położeniem metali w układzie okresowym. Metale pierwszej grupy układu okresowego i niektórych metali ciężkich zaburzają,  natomiast  jony  pierwiastków  3d  i  4f przejściowych stabilizują układ  elektronowy ligandów. Utworzenie kompleksu z metalem powoduje zmiany w rozkładzie ładunku elektronowego ligandu oraz w konsekwencji zmiany jego właściwości biologicznych (m.in. przeciwdrobnoustrojowych, antyoksydacyjnych i innych). Badane były m.in. pochodne kwasów benzoesowego i salicylowego, kwasów pirydynokarboksylowych, kwasy heteroaromatyczne pochodne pirolu, furanu, tiofenu, imidazolu oraz kwasy fenolowe pochodzenia naturalnego (m.in. kwas chlorogenowy, kawowy, cykoriowy, rozmarynowy, elagowy) i wybrane leki (doksorubicyna). Kompleksowanie metalami ma na celu poprawę właściwości biologicznych ligandów pochodzenia naturalnego (przyswajalności, właściwości antyoksydacyjnych, przewdrobnoustrojowych, przeciwnowotworowych).