Monografia

Artykuły do monografii pokonferencyjnej należy przesłać do 31.05.2017 roku wraz z podpisanymi oświadczeniami i recenzjami. Wraz z plikami należy przesłać potwierdzenie dokonania wpłaty za artykuł. Szczegóły opłat znajdują się w zakładce „Opłata konferencyjna”. W przypadku rezygnacji z umieszczenia rozdziału w monografii kwota wpłaconia nie podlega zwrotowi.

 • Monografia może zawierać prace naukowo-badawcze oraz prace przeglądowe o charakterze naukowym.
 • Warunkami opublikowania artykułu w monografii są:
  1. pozytywna recenzja dwóch pracowników naukowych z minimum tytułem doktora,
  2. spełnienie wymogów edycyjnych:
   – praca powinna stanowić pół arkusza wydawniczego – 20 000 znaków ze spacjami, bez literatury (rozdział w monografii),
   – zostać napisana zgodnie ze wzorem,
  3.  oświadczenie o przekazaniu publikacji do wydania w monografii.

Pliki do pobrania:

SZABLON

RECENZJA

OŚWIADCZENIA