Prof. dr hab. Stefan Lis

lis

Praca naukowa profesora Stefana Lisa związana jest z chemią nieorganiczną, analityczną oraz materiałową, natomiast specjalnością naukową jest fizykochemia i spektroskopia pierwiastków ziem rzadkich oraz nanochemia i nanotechnologia. Prowadzi szeroko zakrojone badania dotyczące pierwiastków f-elektronowych, a w szczególności syntezy, procesów kompleksowania, badań strukturalnych i charakterystyki spektroskopowej, zwłaszcza luminescencyjnej, licznych grup kompleksów jonów Ln(III), zarówno z ligandami organicznymi jak nieorganicznymi oraz nanomateriałów i ich układów sfunkcjonalizowanych.

Dorobek naukowy prof. Stefana Lisa obejmuje 220 prac naukowych, w tym 201 z listy filadelfijskiej, których liczba cytowań wynosi ponad 2500 w tym 1900 bez autocytowań, a indeks Hirscha 25. Wygłosił ok. 130 wykładów na konferencjach naukowych (88 na forum międzynarodowym), z czego 45 stanowiły wykłady na zaproszenie organizatorów konferencji międzynarodowych, w tym  plenarnych. Ponadto, jest autorem 3 monografii, 6 patentów (plus 2 zgłoszeń) oraz ponad 550 komunikatów naukowych, z których ponad ok. 400 prezentowana była na konferencjach międzynarodowych. Opracował ponad 50 recenzji prac naukowych związanych z tytułem naukowym i stopniami naukowymi doktora i doktora habilitowanego oraz liczne recenzje: wydawnicze (6) dla czasopism zagranicznych (ponad 380), dla KBN (14), dla NCN (35). Jest członkiem komitetów redakcyjnych (Editorial Board) czasopism: Wypromował ponad 80 magistrów, 8 doktorów, a 6 osób przygotowuje pod jego promotorstwem rozprawy doktorskie.

Prof. Stefan Lis jest od 1985 roku członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Przez dwie kadencje (w latach 1998-2004) pełnił funkcję Przewodniczącego Zarządu Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego. W latach 2004-2012 trzykrotnie był wybierany na Vice-prezesa Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Sprawował jednocześnie funkcję przewodniczącego Komisji-Jurorów Ogólnopolskich Konkursów w ramach Nagród Polskiego Towarzystwa Chemicznego na najlepsze prace naukowe z dziedziny chemii oraz vice-prezesa ds. kontaktów międzynarodowych. Był inicjatorem i organizatorem prac umożliwiających wprowadzenie Nagrody PTChem im. Aleksandra Zamojskiego dla młodych badaczy za najlepsze prace doktorskie z dziedziny chemii.

Z ważniejszych form działalności prof. Stefana Lisa należy wymienić takie pozycje, jak pełnienie funkcji Prodziekana Wydziału Chemii i Kierownika Studium Doktoranckiego.  Od 2003 roku jest Kierownikiem Zakładu Ziem Rzadkich.

Ponadto, jest wiceprezesem Stowarzyszenia im. Jędrzeja Śniadeckiego, Zygmunta Olszewskiego i Karola Wróblewskiego oraz przewodniczącym Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowych Konferencji Oxygenalia (2012, 2014 i 2016).

Profesor Stefan Lis odbył szereg staży naukowych i pobytów profesorskich w zagranicznych ośrodkach: Węgier, USA, Japonii, Niemiec, Belgii, Brazylii, Republiki Czeskiej i Hiszpanii. Współpracuje lub współpracował naukowo z zagranicznymi grupami badawczymi wielu wiodących ośrodków naukowych w USA, Japonii, Niemiec, Brazylii, Izraela, Francji, Belgii, Republiki Czeskiej, Chin, Indii i Hiszpanii.

Effective luminescent materials based on rare earth ions: from complexes  to inorganic nanolumnophors and their multifunctionalized hybrids  

Effective luminescent materials based on rare earths complexes with chosen organic ligands (having chromophoric groups – antennas photosensitizing the metal ions), and nanoparticles with inorganic ligands (e.g. fluorides, oxofluorides, borates, phosphate, vanadates) will be presented. Complexation, structural and photo-physical studies of luminescent lanthanide ions, Ln3+, in these systems will be discussed.

The lanthanide complexes, especially with macromolecule ligands and ligands containing N-oxides are excellent luminescence materials and important tools in the study of coordination, photophysical, structural and analytical (including chemiluminescence) aspects or of lanthanide systems [1-3]. Inorganic nanocrystalline luminescent and upconverting luminescent (UCL) systems based on the mentioned matrices doped with various Ln3+, synthesized using various methods and physicochemically characterized in detail, will be shown. Obtained nanoparticles form stable colloids and show well-defined and pure phase nanopowders of high quality and homogeneity; with the small and narrow particle size distribution and non-agglomeration. Their luminescence and UCL properties, together with energy transfer and charge transfer schemes, will be discussed in relation to their size, structure and morphology [4-7]. Surface functionalized core/shell nanoparticles (with amino or carboxylic groups), containing Ln3+ doped nanophosphors show multicolour/tunable emission, magnetic properties, resistance to photobleaching and thermal degradation, therefore can be applied in many fields as new multifunctional, including plasmonic materials [7,8]. Highly efficient nanoluminophores were also successfully used as luminescent labels for documents or textile protection and against counterfeits [9].

 

[1]   S. Lis, J. Alloys Compd., 2002, 341, 45-50.

[2]   A. M. Kłonkowski, S. Lis, M. Pietraszkiewicz, Z. Hnatejko, M. Elbanowski, Chem. Mat., 2003, 15, 656-665.

[3]   S. Lis,  M. Kaczmarek, Trends Anal. Chem., 2013, 44, 1-11.

[4]   T. Grzyb, S. Lis, Inorg. Chem., 2011, 50, 8112-8120

[5]   T. Grzyb, K. Kubasiewicz, A. Szczeszak, S.Lis, Dalton Trans., 2015, 44, 4063-4069.

[6]   A. Szczeszak, T. Grzyb, B. Barszcz, V. Nagirnyi, A. Kotlov, S. Lis,  Inorg. Chem., 2013, 52, 4934-4940.

[7]   M. Runowski, S. Lis, J. Alloys Compd., 2016, 661, 182-189.

[8]   M. Runowski, S. Goderski, J. Paczesny, M. Księżopolska-Gocalska, A. Ekner-Grzyb, T.  Grzyb, J. D. Rybka, M. Giersig, S. Lis,      J. Phys. Chem. C, 2016, 120, 23788-23798,

[9]   A. Erdman, P. Kulpinski, T. Grzyb, S. Lis, J. Luminescence, 2016, 169, 520-527.